Phương pháp ghi sổ bút toán kép.

Phương pháp ghi sổ bút toán kép.

Ghi sổ bút toán kép là một phần quan trọng của quá trình kế toán trong một doanh nghiệp. Nó thường được sử dụng để ghi chép và theo dõi đồng thời cả tác động tài chính đối với hai hoặc nhiều tài khoản kế toán.