IAS 36 cùng với sự suy giảm giá trị tài sản

IAS 36 cùng với sự suy giảm giá trị tài sản

IAS 36 là một Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (International Accounting Standard) được phát triển và duy trì bởi Ủy ban Quốc tế về Tiêu chuẩn Kế toán (IASB - International Accounting Standards Board) để thiết lập các nguyên tắc về việc đánh giá lại giá trị và xác định mức giảm giá giá trị của tài sản.