Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất

Hiệu suất báo cáo tài chính là khái niệm đánh giá khả năng của một doanh nghiệp thông qua việc phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính của nó. Điều này giúp các bên liên quan, như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và các đối tác kinh doanh, hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.