Bối cảnh và mục đích của việc lập báo cáo tài chính.

Bối cảnh và mục đích của việc lập báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là quá trình giải thích chi tiết về các số liệu và thông tin xuất hiện trong báo cáo tài chính, nhằm cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất tài chính của tổ chức hay doanh nghiệp