Set up và Đào tạo phòng xuất nhập khẩu

Set up và Đào tạo phòng xuất nhập khẩu

Dịch vụ tư vấn, set-up phòng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp mới phục vụ cho ai? Dịch vụ tư vấn và set-up phòng xuất nhập khẩu của PForwarder dành cho các doanh nghiệp mới, muốn mở rộng....

Set up và Đào tạo phòng kế toán

Set up và Đào tạo phòng kế toán

Xây dựng hê thống phân tích, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, nguồn vốn dự phòng cho doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống lưu trữ chứng từ, số liệu kế toán. Đào tạo cho đội ngũ kế toán....