Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán.

Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán.

Nghiệp vụ kế toán là một lĩnh vực quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, có nhiệm vụ ghi chép, phân loại và kiểm soát tất cả các giao dịch tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Mục tiêu chính của nghiệp vụ kế toán là cung cấp thông tin tài chính chính xác và đầy đủ để hỗ trợ quyết định quản lý, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.