Logistics trong sử dụng dữ liệu phân tích

Logistics trong sử dụng dữ liệu phân tích

Trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, logistics thường được hiểu là quá trình quản lý và tổ chức các dữ liệu để đảm bảo chúng được thu thập, xử lý, lưu trữ và truy cập một cách hiệu quả.