Định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị thực của doanh nghiệp thông qua việc đánh giá các yếu tố tài chính và phi tài chính. Quá trình định giá này quan trọng trong nhiều tình huống, bao gồm mua bán cổ phần, sáp nhập và hợp nhất, đầu tư, và quyết định chiến lược kinh doanh