Set up và Đào tạo phòng kế toán

Set up và Đào tạo phòng kế toán

Xây dựng hê thống phân tích, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, nguồn vốn dự phòng cho doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống lưu trữ chứng từ, số liệu kế toán. Đào tạo cho đội ngũ kế toán....